اردوي تيم ملي کانوپولوي جوانان در درياچه آزادي برگزار مي شود