در هر مسابقه با تاکتيک مخصوص به مصاف حريفان مي رويم