بانوان جوان آبهاي آرام ششمين مرحله اردوي خود را برگزار مي کنند