دومين مرحله اردوي تيم ملي روئينگ پسران در درياچه آزادي برگزار خواهد شد