دومين اردوي تيم ملي کانوپولو بانوان 31 /2 لغايت 20/3 با حضور 15 ورزشکار از 8 استان در درياچه آزادي با هدف حضور موفق در مسابقات قهرماني جهان در ايتاليا شروع به کار نمود