کاپ 2 جهاني اولين مسابقاتي است که در ماده سنگين وزن شرکت مي کنم