اردوي تيم ملي کانوپولو جوانان ( اقايان ) با حضور 12 ورزشکار از 6 استان بمدت 14 روز در درياچه آزادي برگزار گرديد