دنيامالي: با هدف توسعه اکوتوريسم رفتينگ را راه اندازي خواهيم کرد