با تصويب هيات رئيسه بهترين کانوسوار بانوي کشور به کمپ تمريني ICF اعزام خواهد شد