سيلورهاي تيم ملي آپتيمست به سنگاپور اعزام خواهند شد