ملي پوشان کشورمان در مسافت 1000 متر در 4 ماده به فينال راه يافتند