دنيامالي: در خصوص توسعه ورزش قايقراني همه بايد احساس مسئوليت کنند