زمان پرداخت ورودي براي مسابقات ليگ تا پايان تيرماه