اردوي تيم ملي کانوپولو بانوان با حضور 13 ورزشکار از فردا31/3 لغايت 21/4 سال جاري در درياچه آزادي آغاز خواهد شد