بانوان تيم ملي روئينگ در بندرانزلي به اردو مي روند