اردوي سيلورهاي تيم ملي بادباني کشورمان در بندرانزلي ادامه پيدا کرد