پسران تيمهاي ملي آبهاي آرام با يکديگر رقابت مي کنند