فيناليستها در کاياک 1000 متر بانوان بزرگسالان مشخص شدند