دويست و سي و هشتمين جلسه هيات رئيسه فدراسيون قايقراني برگزار خواهد شد