فيناليستهاي کاياک و کانوسواران مسافت 500 متر معرفي شدند