بانوان کاياک دونفره ايران در مصاف با حريفان آسيايي در گوآنگجو