برگزاري مراسم تجليل از باشگاههاي برتر کانوپولو 87/4/14