ملي پوشان ايران در دو مرحله با برترين هاي آسيا و جهان مسابقه دادند