روز دوم مسابقات بادباني قهرماني آسيا به پايان رسيد