دويست وسي و نهمين جلسه هيات رئيسه فدراسيون قايقراني برگزار شد