10 قايقران جوان تيم ملي تمرينات خود را ادامه خواهند داد