اسلالومي ها تمرينات خود را در منجيل از سر مي گيرند