پنجمين مرحله اردوي تيم ملي کانوپولوي مردان برگزار مي شود