کسب يک مقام چهاردهم، 2 مقام پانزدهم و يک مقام بيست و دوم توسط قايقرانان ايران