احمد احمدي به مسابقات بادباني دانشجويان جهان اعزام مي شود