سيلورهاي کشور ميزبان زودتر از ديگر کشورها به خط پايان رسيدند