با کسب اين مدال شيريني تمام سختي هاي متحمل شده را چشيدم