ترکيب تيمهاي ملي روئينگ مردان و زنان کشورمان مشخص شد