سازمان تربيت بدني در روز خبرنگار از رسانه هاي ورزشي تجليل مي کند