انتظار فيناليست شدن در نخستين تجريه بزرگ بين‌المللي‌ام را داشتم