نمايندگان ايران در مسافت 500 متر به مصاف حريفان رفتند