دويست و چهل و دومين جلسه هيات رئيسه فدراسيون قايقراني برگزار خواهد شد