اردوي تيم ملي روئينگ بانوان در زنجان برگزار مي شود