اعضاء تيمهاي ملي کانوپولوي آقايان و بانوان فردا به ايتاليا مي روند