اولين مرحله اردوي تدارکاتي تيم ملي معلولين کشورمان برگزار مي شود