قايقرانان تيم ملي در صورت عدم موفقيت در تست آکادمي به مسابقات اعزام نمي شوند