کانوپولوکاران بانو در ششمين مرحله اردوي آمادگي به آب مي زنند