کسب دو برد و يک باخت بانوان و دو مساوي و يک باخت آقايان