چک ليست ها ارزيابي شده و هيچ مشکلي براي ميزباني نداريم