دومين مرحله اردوي آمادگي تيم ملي آبهاي آرام مردان برگزار خواهد شد