اژدهاسواران ششمين مرحله اردوي تدارکاتي را برگزار مي کنند