اعزام تيمهاي ملي بادباني و اسکي روي آب به مسابقات مختلف تصويب شد