بانوان کاياک سوار ايران با حريفان خود به رقابت پرداختند