در آينده اي نزديک ايران مي تواند جزء قدرتهاي برتر آسيا باشد