حضور ورزشکاران بادباني در مسابقات قهرماني جهان rs:x